พระวิหารเป็นพรแก่ผู้สอนศาสนา!

พระวิหารเป็นพรแก่ผู้สอนศาสนา!

เนื่องด้วยโควิด ผู้สอนศาสนาจึงไม่สามารถรับเอ็นดาวเม้นท์ของตนได้  หลายคนรับใช้งานเผยแผ่และกลับบ้านหลังจบงานเผยแผ่โดยไม่ได้ไปพระวิหาร  พวกเขาตั้งอกตั้งใจสอนผู้สนใจเรื่องพระวิหารและศาสนพิธีแห่งความรอดด้วยศรัทธา เมื่อเร็วๆ นี้โอกาสเข้าพระวิหารมาถึงผู้สอนศาสนา  หลังจากเรียนบทเรียนเตรียมเข้าพระวิหารจบหกบท พวกเขาก็พร้อมไป  เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์คุกช่วยพวกเขาเตรียมชื่อครอบครัวเพื่อนำไปพระวิหาร  พวกเขาจึงสามารถนำบัตรชื่อครอบครัวไปได้ 247 ใบ

 

ประธานและซิสเตอร์เบอร์กเนอร์ไปพระวิหารกับซิสเตอร์กลุ่มแรก 10 คน  พวกเขาออกเดินทางไปพระวิหารเซบู ฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2022   เราเห็นได้ง่ายๆ จากรอยยิ้มบนใบหน้าของซิสเตอร์ผู้สอนศาสนาว่าพวกเธอมีประสบการณ์แสนวิเศษและยอดเยี่ยม