แหล่งช่วยการประชุมศีลระลึก

'และศาสนจักรดำเนินการประชุมของพวกเขาตามวิธีการทำงานของพระวิญญาณ, และโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์...' โมโรไน 6:9