การอัญเชิญพระวิญญาณ

'...เพราะเมื่อคนใดพูดโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ย่อมนำถ้อยคำไปสู่ใจลูกหลานมนุษย์' 

2 นีไฟ 33:1

การอัญเชิญพระวิญญาณ

คำเตือนสติที่เต็มไปด้วยความรัก:

'ข้าพเจ้าขอร้องเราทุกคน ทั้งอายุน้อยและอายุมาก ผู้ได้รับเรียกให้พูดในการประชุมในพระนามของพระเจ้าขจัดความรู้สึกไม่คู่ควรและความสงสัยตนเอง เราไม่ต้องใช้ภาษาสละสลวยหรือถ่ายทอดความคิดลึกซึ้ง  เพียงพูดประจักษ์พยานง่ายๆ ก็พอ พระวิญญาณจะประทานคำพูดให้ท่านพูดและนำคำพูดเหล่านั้นเข้าไปในใจคนอ่อนน้อมผู้มองหาความจริงจากพระผู้เป็นเจ้า  ถ้าเราพยายามพูดแทนพระเจ้าต่อไป สักวันหนึ่งเราจะแปลกใจที่รู้ว่าเราได้เตือน อรรถาธิบาย สอน และเชื้อเชิญด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณเพื่อเป็นพรแก่ชีวิตผู้อื่นด้วยพลังอำนาจนอกเหนือความสามารถของเรา'

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

 

กลับไปที่สำหรับผู้พูด