การทำให้คำพูดของท่านเป็นเรื่องใกล้ตัว

'ดังนั้น, คนที่สั่งสอนและคนที่รับ, เข้าใจกัน, และทั้งสองได้รับการจรรโลงใจและชื่นชมยินดีด้วยกัน' คพ. 50:22

การทำให้คำพูดของท่านเป็นเรื่องใกล้ตัว

ขั้นแรก พิจารณาร่วมกับการสวดอ้อนวอนถึงสิ่งที่ท่านควรจะพูด  หากท่านได้รับมอบหมาย ให้นึกถึงสิ่งที่ท่านรู้สึกว่าจำเป็นต้องพูด  หากท่านไม่ได้รับมอบหมาย ให้แสวงหาการนำทางจากพระวิญญาณในการเลือกหัวข้อ

สอง ทบทวนพระคัมภีร์และคำปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญที่สอนความจริงตามหลักคำสอนของหัวข้อ  ระบุข้อพระคัมภีร์และข้อความที่ตัดตอนมาสั้นๆ จากคำปราศรัยที่อาจช่วยสอนข่าวสารของท่าน  ข้อพระคัมภีร์หรือคำอ้างอิงเหล่านี้จะใช้เป็นรากฐานหลักคำสอนของคำปราศรัยของท่าน

สาม ไตร่ตรองประสบการณ์ของท่านเอง หรือของผู้อื่น ที่แสดงให้เห็นความจริงตามหลักคำสอนที่ท่านกำลังสอน  วางแผนใช้ประสบการณ์ที่ยกระดับจิตวิญญาณที่สร้างศรัทธาโดยเชื่อมโยงประสบการณ์กับหลักธรรมหรือแนวคิดที่ท่านสอน  ความจริงใจจะเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงพระวิญญาณ

สี่ จัดระเบียบความคิดท่าน

สุดท้าย กล่าวคำปราศรัย อย่าลืมแนะนำหัวข้อ สอนหลักคำสอนที่แท้จริง แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัว และกล่าวปิดท้ายด้วยประจักษ์พยานของท่านและในพระนามของพระเยซูคริสต์

 

กลับไปที่สำหรับผู้พูด