จิตกุศล

พระคัมภีร์

และจิตกุศลอดทนนาน, และมีน้ำใจ, …  หากท่านไม่มีจิตกุศล, ท่านก็ไม่เป็นอะไรเลย, เพราะจิตกุศลไม่มีวันสูญสิ้น. ดังนั้น, จงแนบสนิทอยู่กับจิตกุศล, ซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสิ่งทั้งปวง, เพราะสิ่งทั้งปวงต้องสูญสิ้น, แต่จิตกุศลคือความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์, และสิ่งนี้ยั่งยืนตลอดกาล; … ดังนั้น, พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า, จงสวดอ้อนวอนพระบิดาจนสุดพลังของใจ, เพื่อท่านจะเปี่ยมด้วยความรักนี้, (โมโรไน 7:45-48) 

คำถาม

  • จิตกุศลเหมือนพระคริสต์เป็นพรแก่ชีวิตท่านอย่างไร?
  • ท่านจะหมายมั่นพัฒนาจิตกุศลเหมือนพระคริสต์ได้อย่างไร?
  • จิตกุศลเหมือนพระคริสต์ที่แท้จริงคืออะไร?

วัตถุประสงค์

พระคริสต์ทรงรักเราด้วยความรักที่สมบูรณ์แบบ เพื่อเตรียมตัวอยู่กับพระองค์และพระบิดาบนสวรรค์เราต้องพากเพียรที่จะรักผู้อื่นและรับคุณลักษณะที่บรรยายไว้ในข้อพระคัมภีร์ในโมโรไน

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ