การรับใช้เหมือนพระคริสต์

พระคัมภีร์

และดูเถิด, ข้าพเจ้าบอกท่านถึงเรื่องเหล่านี้เพื่อท่านจะเรียนรู้ปัญญา; เพื่อท่านจะเรียนรู้ว่าเมื่อท่านอยู่ในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ของท่าน ท่านก็อยู่ในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้าของท่านนั่นเอง (โมไซยาห์ 2:17); เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่าน คือให้รักซึ่งกันและกัน เรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น ถ้าท่านรักกันและกัน ดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรา (ยอห์น 13:34-35)

คำถาม

  • พระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมของการรับใช้อย่างไร?
  • ฉันจะพากเพียรรับใช้ผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ตัวได้อย่างไร?
  • การรับใช้เหมือนพระคริสต์เป็นพรต่อชีวิตฉันอย่างไร?

วัตถุประสงค์

เรารักสิ่งเหล่านั้นและคนที่เรารับใช้ด้วยสุดใจของเรา การจดจ่ออยู่ที่พระคริสต์ในการรับใช้ของเรานั้นเปลี่ยนแปลงเรา

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ