ผู้ติดตามพระคริสต์เป็นผู้สร้างสันติ

พระคัมภีร์

คนที่สร้างสันติก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นลูก (มัทธิว 5:9); เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้น เราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้ อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย (ยอห์น 14:27)

คำถาม

  • พระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมของผู้สร้างสันติอย่างไร?
  • ฉันจะพบสันติสุขในโลกที่เต็มไปด้วยความโกลาหลอย่างไร?
  • ฉันจะทำอะไรได้บ้างเพื่อสร้างสันติในที่ซึ่งมีความโกลาหล?

วัตถุประสงค์

พระคริสต์ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งสันติสุข เรานำสันติสุขของพระองค์เข้ามาสู่ชีวิตเราและชีวิตของคนอื่นเมื่อเรารัก รับใช้ และติดตามพระองค์

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ