การให้อภัย

พระคัมภีร์

เพราะ, หากเจ้าให้อภัยความผิดแก่มนุษย์ พระบิดาบนสวรรค์ของเจ้าจะทรงให้อภัยแก่เจ้าด้วย;แต่หากเจ้าไม่ให้อภัยความผิดแก่มนุษย์ พระบิดาของเจ้าจะไม่ทรงให้อภัยความผิดแก่เจ้าด้วย. (3 นีไฟ 13:14-15; คพ. 64:9); เรา, พระเจ้า, ให้อภัยบาป, และเมตตาคนเหล่านั้นที่สารภาพบาปของตนด้วยใจนอบน้อม; (คพ. 61:2)

คำถาม

  • อะไรคือตัวอย่างของการให้อภัยในพระคัมภีร์?
  • พระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างอันดีพร้อมของการให้อภัยอย่างไร?
  • ฉันสามารถเอาชนะความขุ่นเคืองใจและให้อภัยเมื่อใครบางคนจงใจทำร้ายฉันได้อย่างไร?
  • การให้อภัยเป็นพรแก่ชีวิตฉันอย่างไร? 

วัตถุประสงค์

พระคริสต์ทรงจ่ายราคาบาปของเราเพื่อจะได้รับการให้อภัย เราต้องให้อภัยผู้อื่นเพื่อจะได้รับการให้อภัย

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ