ความสำนึกคุณ

พระคัมภีร์

และในทุกสิ่งจงน้อมขอบพระทัย (คพ. 98:1); เจ้าจงขอบพระทัยพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าในทุกสิ่ง. (คพ. 59:7); และบัดนี้ข้าพเจ้าอยากให้ท่านถ่อมตน,… น้อมขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าเสมอในสิ่งใดก็ตามที่ท่านได้รับ. (แอลมา 7:23)

คำถาม

  • เหตุใดพระผู้เป็นเจ้าจึงทรงเรียกร้องให้เราแสดงความสำนึกคุณ?
  • เหตุใดคนที่สำนึกคุณจึงมีความสุขมากกว่าคนที่ไม่ทำเช่นนั้น?
  • อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างการสำนึกคุณกับการได้รับคำตอบคำสวดอ้อนวอน?

วัตถุประสงค์

ของประทานของการสังเกตเห็นพรที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เราเป็นของประทานที่พระองค์จะทรงมอบให้เมื่อเรามีความปรารถนาจะได้และขอ ของประทานนั้นนำมาซึ่งความสามารถที่จะเห็นพระหัตถ์ของพระองค์ในชีวิตเราและได้รับการนำทางจากพระองค์

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ