การมีความเจิดจ้าอันบริบูรณ์แห่งความหวัง

พระคัมภีร์

ดังนั้น, ท่านต้องมุ่งหน้าด้วยความแน่วแน่ในพระคริสต์, โดยมีความเจิดจ้าอันบริบูรณ์แห่งความหวัง, และความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อมนุษย์ทั้งปวง. ดังนั้น, หากท่านจะมุ่งหน้า, ดื่มด่ำพระวจนะของพระคริสต์, และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้ว, ดูเถิด, พระบิดาตรัสดังนี้ : เจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์ (2 นีไฟ 31:20)

คำถาม

  • ท่านพบความหวังในการชดใช้ของพระคริสต์อย่างไร?
  • ท่านจะป้องกันไม่ให้สูญเสียความหวังท่ามกลางการทดลองอย่างไร?
  • การมีความเจิดจ้าอันบริบูรณ์แห่งความหวังหมายความว่าอย่างไรและทำไมความหวังจึงสำคัญ?

วัตถุประสงค์

ความหวังของการกลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์เป็นไฟสัญญาณที่เราต้องไม่ละสายตา การมีความหวังนั้นยึดเหนี่ยวเราระหว่างการทดลองของชีวิต

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ