รักพระผู้เป็นเจ้า – พระบัญญัติสำคัญข้อแรก

พระคัมภีร์

จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่าน และด้วยสุดความคิดของท่าน นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรก (มัทธิว 22:37-38); ใครที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัติเหล่านั้น คนนั้นเป็นคนที่รักเรา และคนที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขา (ยอห์น 14:21)

คำถาม

  • ทำไมพระบัญญัติข้อแรกจึงมาก่อน?
  • การเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าเป็นการแสดงถึงความรักที่เรามีต่อพระองค์อย่างไร?
  • ทำไมเราจึงรู้สึกห่างไกลจากพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราไม่เชื่อฟังพระองค์?

วัตถุประสงค์

เราแสดงความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าโดยวางใจพระองค์ แสวงหาการนำทางจากพระองค์ และทำตามพระบัญญัติของพระองค์  พระผู้เป็นเจ้าทรงรักเราและทรงหมายมั่นที่จะช่วยให้เรามีคุณสมบัติคู่ควรกับชีวิตนิรันดร์โดยประทานพระบัญญัติแก่เรา (โมเสส 1:39)

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ