การเอาชนะความอ่อนแอเพื่อเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น

พระคัมภีร์

และหากมนุษย์มาหาเรา เราจะแสดงให้พวกเขาเห็นความอ่อนแอของพวกเขา. เราให้ความอ่อนแอแก่มนุษย์เพื่อพวกเขาจะนอบน้อม; และพระคุณของเราเพียงพอสำหรับคนทั้งปวงที่นอบน้อมถ่อมตนต่อหน้าเรา; เพราะหากพวกเขานอบน้อมถ่อมตนต่อหน้าเรา, และมีศรัทธาในเรา, เมื่อนั้นเราจะทำให้สิ่งที่อ่อนแอกลับเข้มแข็งสำหรับพวกเขา. (อีเธอร์ 12:27, 37)

คำถาม

  • อะไรคือตัวอย่างจากพระคัมภีร์ของผู้คนที่เอาชนะความอ่อนแอ?
  • การติดตามพระคริสต์ช่วยฉันเอาชนะความอ่อนแออย่างไร?
  • อะไรคือความแตกต่างระหว่างความอ่อนแอกับบาป?

วัตถุประสงค์

เราทุกคนมีความอ่อนแอ เราเข้มแข็งขึ้นจากการตระหนักถึงความอ่อนแอของเรา ใช้ศรัทธาในพระคริสต์เพียงพอสำหรับพระคุณของพระองค์ที่จะทำให้ความอ่อนแอของเรากลับเข้มแข็งขึ้น

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ