การดูแลคนขัดสน

พระคัมภีร์

แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่า เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทำกับเราด้วย (มัทธิว 25:34-46); ดูอุปมาเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดีด้วย (ลูกา 10:30-37)  

คำถาม

  • อะไรคือการเชื่อมโยงระหว่างการอดอาหาร การบริจาคเงินอดอาหาร กับการดูแลคนขัดสน?
  • เราจะรักและดูแลผู้คนแม้พวกเขามีบาปและข้อบกพร่องได้อย่างไร?
  • ท่านจะดูแลคนที่ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบติศาสนกิจได้อย่างไร?

วัตถุประสงค์

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่างของความรู้สึกและการฏิบัติต่อผู้อื่น พระองค์ทรงรักและรับใช้ทุกคน เราสามารถพัฒนาจิตกุศลและความรักต่อผู้อื่นได้โดยทำตามแบบอย่างของพระองค์

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ