การให้เกียรติวันสะบาโต

พระคัมภีร์

พระเจ้าทรงหยุดพักในวันที่ 7 (ปฐมกาล 2:2; โมเสส 3:2-3; อพยพ 20:11); พรมาสู่ทุกคนที่รักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์ (คพ. 59:9-13; 16-20; 23)

คำถาม

  • การรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์หมายความว่าอย่างไร?
  • พรใดสัญญาไว้เมื่อเรารักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์?
  • กิจกรรมใดเหมาะสมสำหรับวันสะบาโต?

วัตถุประสงค์

เข้าใจความสำคัญของการรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์ ความคารวะส่วนตัวสำหรับวันสะบาโตนำมาซึ่งพรและสันติสุขในชีวิตเรา

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ