การเชื้อเชิญให้ทุกคนรับพระกิตติคุณ

พระคัมภีร์

พวกท่านจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน (มาระโก 16:15); พวกเขาถูกกันไว้จากความจริงเพราะพวกเขาหารู้ไม่ว่าจะพบความจริงได้จากที่ใด (คพ. 123:12); เราส่งเจ้าออกไปเป็นพยานและเตือนผู้คน, และจำเป็นที่ทุกคนซึ่งได้รับการเตือนจะเตือนเพื่อนบ้านของตน. (คพ. 88:81)

คำถาม

  • เหตุใดจึงสำคัญที่แต่ละคนจะได้ยินพระกิตติคุณ?
  • พระเจ้าทรงเตรียมวิธีใดบ้างให้เราแบ่งปันพระกิตติคุณ?
  • เราจะแบ่งปันพระกิตติคุณในวิธีธรรมดาและเป็นธรรมชาติได้อย่างไร?

วัตถุประสงค์

เราสอนเพื่อนและครอบครัวเราถึงพระกิตติคุณจากสิ่งที่เราพูดและทำ เพื่อนบ้านต้องรู้ว่าเรารักพวกเขาก่อนที่เราจะสอน พระบิดาบนสวรรค์จะทรงช่วยเราแบ่งปันพระกิตติคุณเมื่อเราแสวงหาความช่วยเหลือจากพระองค์

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ