อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์

พระคัมภีร์

จงวางใจในพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจของเจ้าและอย่างพึ่งพาความรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า แล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น (สุภาษิต 3:5-6)

คำถาม

  • เราสามารถเรียนรู้ที่จะวางใจพระเจ้าในช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีอย่างไร?
  • เราสามารถมองไปที่พระชนม์ชีพของพระคริสต์และประยุกต์ใช้กับชีวิตเราในเวลาที่มีเรื่องเศร้าเสียใจได้อย่างไร (การสูญเสียคนรัก ตกงาน หย่าร้าง ฯลฯ)?

วัตถุประสงค์

เมื่อเราวางใจพระเจ้าเราจะไม่เดียวดายหรือไร้เพื่อน พระองค์จะทรงเป็นสมอยึดเหนี่ยวจิตวิญญาณเราและเราจะรู้ว่าคำสัญญาและพันธสัญญาของพระองค์จะนำเรากลับไปหาพระองค์

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ