การเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า

พระคัมภีร์

มีกฎ, … ซึ่งในนั้นทรงกำหนดพรไว้ทุกประการ—และเมื่อเราได้รับพรประการใดจากพระผู้เป็นเจ้า, ย่อมเป็นไปเนื่องจากการเชื่อฟังกฎนั้นซึ่งในนั้นทรงกำหนดพรไว้. (คพ. 130:20-21) “และ, หากเจ้ารักษาบัญญัติของเราและอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์, ซึ่งของประทานนี้สำคัญที่สุดในบรรดาของประทานทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้า.” (คพ. 14:7); “เรา, พระเจ้า, ถูกผูกมัดเมื่อเจ้าทำสิ่งที่เรากล่าว; แต่เมื่อเจ้าไม่ทำสิ่งที่เรากล่าว, เจ้าย่อมไม่มีสัญญา.” คพ. 82:10

คำถาม

  • การเชื่อฟังหมายความว่าอย่างไร?
  • การเชื่อฟังเพิ่มอิสรภาพของเราอย่างไร?
  • บทเรียนใดที่เรื่องราวความฝันของลีไฮและความฝันของนีไฟเปรียบเทียบได้คล้ายคลึงกัน ซึ่งสอนเราเกี่ยวกับการเชื่อฟังและความซื่อสัตย์?
  • เราผูกมัดกับพระผู้เป็นเจ้าอย่างไรเมื่อเรารักษาพันธสัญญาที่ทำกับพระองค์?

วัตถุประสงค์

พระบัญญัติของพระเจ้าเป็นคำเชื้อเชิญสู่ความสุข การเชื่อฟังพระบัญญัติปกป้องเราจากความโศกเศร้ามากมายของโลกนี้ที่เกิดจากมนุษย์ ทำให้เรามีสิทธิ์ได้รับพรของพระวิญญาณและสันติสุขที่พรนั้นนำมา และเตรียมเรากลับไปสู่ที่ประทับของพระเจ้า

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ