ศีลระลึก

พระคัมภีร์

พระองค์ทรงหยิบขนมปังมาหักและทรงอวยพร; และพระองค์ประทานให้สานุศิษย์ (3 นีไฟ 18:3); เพื่อพวกเขาจะเป็นพยานต่อพระองค์, ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์, ว่าพวกเขาระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา, เพื่อพวกเขาจะมีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับพวกเขา. (คพ. 20:79)

คำถาม

  • สิ่งใดเหมาะสมที่เราจะไตร่ตรองขณะรับส่วนศีลระลึก?
  • เราจะเตรียมรับส่วนศีลระลึกทุกสัปดาห์ได้อย่างไร?
  • ศีลระลึกเป็นพรแก่ชีวิตฉันอย่างไร?

วัตถุประสงค์

การรับส่วนศีลระลึกทุกสัปดาห์ผูกมัดเรากับพระคริสต์ด้วยความสำนึกคุณสำหรับการพลีพระชนม์ชีพของพระองค์ เราต้องการพันธสัญญาศีลระลึกที่จะเติบโตทางวิญญาณและรับพรทางวิญญาณต่อเนื่อง

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ