บัพติศมา

พระคัมภีร์

เราจำเป็นต้องรับบัพติศมาถ้าเราจะเข้าสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า (ยอห์น 3:5; 2 นีไฟ 9:23–24; คพ. 84:74). เมื่อเรารับบัพติศมา เราทำพันธสัญญาที่จะรับพระนามของพระเยซูคริสต์ไว้กับเรา ที่จะยืนเป็นพยานถึงพระผู้เป็นเจ้า และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ (โมไซยาห์ 18:8–10; 2 นีไฟ 31:13; คพ. 18:22–25; 20:37)

คำถาม

  • บัพติศมาเป็นการเกิดสู่ชีวิตใหม่อย่างไร?
  • บัพติศมาของพระคริสต์เป็นแบบอย่างแก่เราอย่างไร?
  • เราทำพันธสัญญาบัพติศมาที่เจาะจงอะไรบ้าง?

วัตถุประสงค์

บัพติศมาคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อเราเกิดใหม่โดยสัญลักษณ์และเติบโตในชีวิตใหม่เป็นสานุศิษย์ของพระคริสต์และผูกมัดกับพระองค์โดยพันธสัญญา 

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ