อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่

พระคัมภีร์

และ, หากเจ้ารักษาบัญญัติของเราและอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์, ซึ่งของประทานนี้สำคัญที่สุดในบรรดาของประทานทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้า. (คพ. 14:7); พระคริสต์ตรัสว่า: เราคือกฎ, และแสงสว่าง. จงดูที่เรา, และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่, และเจ้าจะมีชีวิต; เพราะแก่คนที่อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่เราจะให้ชีวิตนิรันดร์. (3 นีไฟ 15:9)

คำถาม

  • อะไรที่น่าจะเป็นอุปสรรคมากที่สุดซึ่งทำให้การอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่นั้นยาก?
  • การจดจ่ออยู่ที่พระชนม์ชีพและการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดช่วยฉันอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่อย่างไร?
  • เหตุใดการอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่จึงจำเป็นต่อการรับชีวิตนิรันดร์? 

วัตถุประสงค์

เมื่อเราเกิดใหม่ทางวิญญาณ เรากลายเป็นสัตภาวะใหม่ในพระคริสต์และมีโอกาสถูกทดสอบและก้าวหน้าสู่ชีวิตนิรันดร์

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ