ศรัทธาในพระเยซูคริสต์

พระคัมภีร์

ศรัทธาในพระคริสต์นั้นจำเป็นต่อความรอดและชีวิตนิรันดร์ (โมโรไน 7:33-34, 38); ศรัทธาเริ่มจากการฟังพระคำของพระผู้เป็นเจ้า (โรม 1:17); สอนให้พวกเขาต้านทานการล่อลวงทุกอย่างของมาร ด้วยศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ (แอลมา 37:33)

คำถาม

  • เราเอาชนะการทดลองและการล่อลวงโดยใช้ศรัทธาในพระคริสต์อย่างไร?
  • ถ้ามีความขัดแย้งระหว่างเหตุผลกับศรัทธา จะแก้ปัญหาได้อย่างไร?
  • เราจะเพิ่มศรัทธาในพระคริสต์ตลอดชีวิตเราได้อย่างไร? 

วัตถุประสงค์

ศรัทธาของเราจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราฟังและศึกษาพระคำของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งให้พลังเราเอาชนะความอ่อนแอและการล่อลวง พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาความรอดแก่คนที่ใช้ศรัทธาในพระคริสต์

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ