พระวิญญาณบริสุทธิ์

พระคัมภีร์

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระผู้ปลอบโยน (ยอห์น 14:26); พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูและผู้เปิดเผย (2 นีไฟ 32:5; คพ. 8:2–3); พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ (3 นีไฟ 27:20)

คำถาม

  • เราจะรับรู้ถึงอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร?
  • อะไรคือบทบาทของศีลระลึกในการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่ที่นั่น?
  • ท่านรู้สึกถึงอิทธิพลของพระวิญญาณบ่อยครั้งที่สุดเมื่อใด? 

วัตถุประสงค์

การรับการนำทาง การปลอบโยน และประจักษ์พยานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสิทธิพิเศษของทุกคนที่รับบัพติศมาและให้เกียรติพันธสัญญาที่ทำกับพระผู้เป็นเจ้า เราควรแสวงหาพรที่มีผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลา

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ