การกลับใจ

พระคัมภีร์

คนที่กลับใจจากบาปของเขา, คนคนนั้นได้รับการให้อภัย, และเรา, พระเจ้า, ไม่จำมันอีก. เขาจะสารภาพและละทิ้งบาป (คพ. 58:42-43); ไม่มีสิ่งที่ไม่สะอาดจะเข้าไปในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าได้ (โมเสส 6:57; 3 นีไฟ 27:19)

คำถาม

  • การกลับใจมีบทบาทใดในชีวิตฉันในฐานะผู้ใหญ่เมื่อชีวิตส่วนใหญ่ของฉันสอดคล้องกับพระกิตติคุณ?
  • การชดใช้มีบทบาทอะไรในการช่วยให้ฉันกลับใจและปรับปรุง เพื่อก้าวหน้าสู่การเป็นสานุศิษย์?

วัตถุประสงค์

ของประทานแห่งการกลับใจมีให้ผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงทนทุกข์เพื่อบาปของเรา เราเติบโตและก้าวหน้าเมื่อเราตระหนักในความผิดพลาดของเรา กลับใจ และทำพันธสัญญาที่จะติดตามพระผู้ช่วยให้รอดจนกว่าชีวิตจะหาไม่

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ