สิทธิ์เสรี

พระคัมภีร์

…ในวันที่เราสร้างพวกเขา; … เราให้สิทธิ์เสรีของมนุษย์แก่เขา (โมเสส 7:32); และพวกเราจะพิสูจน์พวกเขาโดยวิธีนี้, เพื่อดูว่าพวกเขาจะทำสิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไรก็ตามที่พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาจะทรงบัญชาพวกเขาหรือไม่ (อับราฮัม 3:25)

คำถาม

  • การใช้สิทธิ์เสรีของเราอย่างอิสระจำเป็นต่อความก้าวหน้านิรันดร์ของเราอย่างไร?
  • เหตุใดการที่เราต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของเราจึงเป็นสิ่งที่ยุติธรรม?

วัตถุประสงค์

พลังของการเลือกอย่างอิสระเป็นของประทานที่ล้ำค่าที่สุด การใช้ของประทานนั้นจะกำหนดว่าเราจะเป็นใครและเราจะอาศัยอยู่ที่ไหนกับใครในนิรันดร

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ