พระคัมภีร์มอรมอน, พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์

พระคัมภีร์

พระคัมภีร์มอรมอน “ซึ่งกอปรด้วยบันทึกของผู้คนที่ตก, และความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ถึงคนต่างชาติและถึงชาวยิวด้วย” (คพ. 20:9); พระเจ้าทรงเป็นพยานว่า “นี่ก็เป็นความจริง” (คพ. 17:6); และคนเหล่านั้นที่รับไว้ด้วยศรัทธา, และทำงานชอบธรรม, จะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตนิรันดร์ (คพ. 20:14)

คำถาม

  • เหตุใดประจักษ์พยานถึงพระคัมภีร์มอรมอนจึงสำคัญ?
  • วิธีใดที่ความจริงแท้ของพระคัมภีร์มอรมอนพิสูจน์การเรียกจากสวรรค์ของโจเซฟ สมิธ?
  • พระคัมภีร์มอรมอนนำท่านเข้าใกล้พระคริสต์มากขึ้นอย่างไร?

วัตถุประสงค์

พระคัมภีร์มอรมอนเขียนไว้เพื่อสมัยของเรา เราสามารถสร้างประจักษ์พยานของเราถึงพระคริสต์และศาสนจักรของพระองค์ผ่านคำสอนที่มีอยู่ในบันทึกศักดิ์สิทธิ์นี้

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ