การอุทิศตนและการเสียสละ

พระคัมภีร์

เรา, พระเจ้า, เรียกร้องใจของลูกหลานมนุษย์. (คพ. 64:22); ดูเถิด, พระองค์ทรงพลีพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาทดแทนบาป, เพื่อสนองตอบเจตนารมณ์ของกฎ, ให้คนทั้งปวงผู้มีใจชอกช้ำและวิญญาณที่สำนึกผิด; และจะสนองตอบเจตนารมณ์ของกฎให้ใครอีกไม่ได้เลย. (2 นีไฟ 2:7)

คำถาม

  • เราถูกขอให้เสียสละในทางใดบ้าง?
  • ท่านอุทิศถวายสิ่งใดต่อพระเจ้า?
  • เหตุใดใจที่ชอกช้ำและวิญญาณที่สำนึกผิดจึงจำเป็นต่อการเข้าถึงการชดใช้?

วัตถุประสงค์

พระบิดาบนสวรรค์ประทานทุกสิ่งแก่เรา รวมถึงพระบุตรผู้ถือกำเนิดองค์เดียวของพระองค์  พระองค์จะทรงนำเรากลับไปหาพระองค์เมื่อเราถวายทุกสิ่งทุกอย่างแด่พระองค์ รวมถึงใจที่ชอกช้ำและวิญญาณที่สำนึกผิด

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ