การสวดอ้อนวอน

พระคัมภีร์

จงปรึกษาพระเจ้าในการกระทำทั้งหมดของลูก, และพระองค์จะทรงชี้ทางให้ลูกเพื่อความดี; (แอลมา 37:37); เจ้าต้องสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาเสมอในนามของเรา; (3 นีไฟ 18:19); เจ้าจงอ่อนน้อมถ่อมตน; และพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าจะทรงจูงมือนำเจ้าไป, และให้คำตอบคำสวดอ้อนวอนของเจ้าแก่เจ้า (คพ. 112:10)

คำถาม

  • การสวดอ้อนวอนเป็นพรต่อชีวิตท่านอย่างไร?
  • การสวดอ้อนวอนในพระนามของพระเยซูหมายความว่าอย่างไร?
  • ความนอบน้อมถ่อมตนและความสำนึกคุณมีบทบาทใดในการได้รับคำตอบคำสวดอ้อนวอน?

วัตถุประสงค์

การสวดอ้อนวอนที่จริงใจเชื่อมโยงเรากับสวรรค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงเฝ้ารอที่จะอวยพรเรา แต่พรบางอย่างเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราขอ เพื่อจะสวดอ้อนวอนเหมือนพระเยซูทรงสวดอ้อนวอนเราต้องเต็มใจเสมอที่จะกล่าวว่า “ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์”

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ