การได้รับการเปิดเผยส่วนตัว

พระคัมภีร์

พระวิญญาณตรัสความจริงกับใจเรา (คพ. 6:22-23); เราสามารถรู้ความจริงของทุกเรื่องได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (โมโรไน 10:5)

คำถาม

  • พระวิญญาณทรงนำทางท่านอย่างไร?
  • ท่านรู้อะไรโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์?

วัตถุประสงค์

พระผู้เป็นเจ้าทรงสื่อสารกับเราและจะทรงนำทางเรา เราสามารถเรียนรู้ที่จะรับรู้วิธีที่พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทรงสื่อสารกับเรา

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ