การทำให้ครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวกันชั่วนิรันดร์ - ถ้อยแถลงเรื่องครอบครัว

พระคัมภีร์

แผนแห่งความสุขจากพระผู้เป็นเจ้าทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดำเนินต่อไปหลังความตาย ศาสนพิธีและพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ทำให้เกิดความเป็นไปได้สำหรับแต่ละบุคคลที่จะกลับไปยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อที่ครอบครัวจะเป็นหนึ่งเดียวชั่วนิรันดร์ (ครอบครัว, ถ้อยแถลงต่อโลก)

คำถาม

  • ทำไมครอบครัวจึงสำคัญยิ่งต่อแผนของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับลูกๆ ของพระองค์?
  • ความเข้มแข็งของสามีกับภรรยาส่งเสริมกันอย่างไร?

วัตถุประสงค์

หน่วยครอบครัวเป็นนิรันดร์ และเราจะได้รับความสูงส่งเป็นครอบครัว หลักคำสอนที่สอนในถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวเป็นข่าวสารที่เจิดจ้าและชัดเจนจากพระผู้เป็นเจ้าสำหรับวันเวลาของเราและจะนำทางเราผ่านสมัยนิยมทางโลกที่สับสนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ