จัดสรรเวลาให้การสรุปส่วนสิบ

Make Time for Tithing Settlement

คำเชื้อเชิญจากฝ่ายประธานภาคเอเชีย

ฝ่ายประธานภาคขอให้สมาชิกทุกท่านเข้าพบอธิการหรือประธานสาขาของตนทางออนไลน์หรือมาด้วยตนเองเพื่อสรุปส่วนสิบ  เมื่อทำเช่นนั้น ท่านจะเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพรอันน่าอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงมีให้ท่านและคนที่ท่านรัก

พรที่สัญญาไว้จากศาสดาพยากรณ์

Russell M Nelson

'เพื่อพัฒนาศรัทธาอันยั่งยืน การให้คำมั่นอันยั่งยืนว่าจะเป็นผู้จ่ายส่วนสิบเต็มถือว่าจำเป็น แรกทีเดียวต้องใช้ศรัทธาเพื่อจ่ายส่วนสิบ จากนั้นผู้จ่ายส่วนสิบจะมีศรัทธามากขึ้นจนถึงจุดที่ส่วนสิบกลายเป็นสิทธิพิเศษอันล้ำค่า ... พระองค์ทรงสัญญากับลูกๆ ของพระองค์ว่าจะทรง 'เปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้แก่เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้า’”

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

คำถามคำตอบ

คำถาม: การสรุปส่วนสิบคืออะไร?

คำตอบ: การสรุปส่วนสิบเป็นโอกาสในทุกๆ ปีให้สมาชิกทุกคนของศาสนจักรเข้าพบอธิการ/ประธานสาขาของตน

คำถาม: มีเรื่องใดบ้างที่สนทนากันในการสรุปส่วนสิบ?

สมาชิกศาสนจักรสามารถตรวจสอบได้ว่าบันทึกการบริจาคของตนถูกต้องหรือไม่ และประกาศสถานะส่วนสิบต่ออธิการ  เป็นการเปิดโอกาสให้อธิการสนทนาถึงหลักธรรมเรื่องส่วนสิบกับพวกเขา กระตุ้นให้ถวายเงินบริจาคอดอาหารด้วยใจเอื้อเฟื้อ และให้คำแนะนำเรื่องอื่นๆ ทั้งทางวิญญาณและทางการเงิน

คำถาม: ใครได้รับเชิญบ้าง?

คำตอบ: ทุกคน  ไม่ว่าท่านจะจ่ายส่วนสิบหรือไม่ก็ตาม ขอให้ท่านเข้าร่วมการสรุปส่วนสิบก่อนสิ้นปี  และหากอยู่ในวิสัยที่ทำได้ สมาชิกทุกคนในครอบครัวควรเข้าร่วมด้วยกัน