ข่าวสารของประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

พี่น้องที่รัก เราอยู่ในยุคพิเศษ ยุคที่เราเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่ขาดสายในชีวิตบุตรธิดาของพระองค์  พระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงรู้จักเรา ทรงรักเรา และทรงดูแลเรา  เรามั่นใจได้ในเรื่องนั้น

ขณะเดียวกัน ตามที่ท่านทราบกันดี ศาสนจักรทั่วโลกกำลังประสบความท้าทายลักษณะพิเศษ  โควิด-19และความเจ็บป่วยจากไวรัสนี้ส่งผลกระทบต่อหลายพันชีวิตและส่งผลให้กิจวัตรปกติของคนจำนวนมากหยุดชะงัก  เราสวดอ้อนวอนให้ผู้ที่เจ็บป่วยและผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

หลังจากพิจารณาร่วมกับการสวดอ้อนวอน และด้วยความปรารถนาอย่างสุดซึ้งที่จะมีส่วนร่วมแก้ปัญหานี้ เราจึงดำเนินการปรับเปลี่ยนหลายเรื่องเป็นการชั่วคราวในวิธีนมัสการและรับใช้พระเจ้า  เราซาบซึ้งใจอย่างที่สุดสำหรับศรัทธาของท่าน คำสวดอ้อนวอนของท่าน ความร่วมมือ และความเข้าใจของท่าน

ความท้าทายลักษณะพิเศษเหล่านี้จะสิ้นสุดเมื่อถึงเวลา  ข้าพเจ้ายังคงมองอนาคตในแง่ดี  ข้าพเจ้ารู้จักพรอันยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมไว้ให้คนที่รักและรับใช้พระองค์  ข้าพเจ้าเห็นหลักฐานยืนยันพระหัตถ์ของพระองค์ในงานศักดิ์สิทธิ์นี้หลายๆ ด้าน  ฉะนั้น ในช่วงเวลาไม่แน่นอนเหล่านี้ ขอให้อุ่นใจด้วยคำสัญญานี้จากพระผู้ช่วยให้รอด  พระองค์ตรัสว่า “เราพระเจ้าถูกผูกมัดเมื่อเจ้าทำสิ่งที่เรากล่าว”

ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าปีติอยู่แค่เอื้อม เสมอ สำหรับทุกคนที่จะฟังพระองค์และเชื่อฟังกฎของพระองค์

พี่น้องทั้งหลาย ขอให้ท่านดูแลตนเองและคนที่ท่านรักให้ดี และมองหาโอกาสช่วยเหลือคนรอบข้างทั้งใกล้และไกล  เรามีสิทธิพิเศษสำคัญยิ่งในการปฏิบัติศาสนกิจต่อเพื่อนบ้านไม่ว่าพวกเขาจะอยู่แห่งหนใด

การเปลี่ยนแปลงชั่วคราวในกิจวัตรปกติของเราอาจช่วยให้มีเวลามากขึ้นที่จะพบว่าการศึกษาพระกิตติคุณที่มีบ้านเป็นศูนย์กลางนั้นล้ำค่าเพียงใด  อย่าลังเลที่จะใช้วีดิทัศน์พระคัมภีร์มอรมอนชุดใหม่และเทคโนโลยีอื่นในการศึกษาพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์  

เราทุกคนกำลังตั้งตารอการประชุมใหญ่สามัญ  เวลานั้นเราจะมุ่งความคิดไปที่การฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในความสมบูรณ์  พระกิตติคุณนั้นให้ความหวังและความช่วยเหลือที่แน่นอนในโลกอันวุ่นวาย

ข้าพเจ้ารักท่าน สวดอ้อนวอนให้ท่าน และสัญญาว่าท่านจะได้รับการปลอบโยนและสันติสุขเมื่อท่านยังฟังพระองค์ต่อไป