ประธานเนลสันเชื้อเชิญคนทั่วโลกร่วมกันอดอาหาร

ในฐานะแพทย์และศัลยแพทย์ ข้าพเจ้ามีความชื่นชมอย่างมากต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม นักวิทยาศาสตร์ และทุกคนที่ทำงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ข้าพเจ้าเป็นบุรุษผู้มีศรัทธา และทราบว่าในช่วงเวลาท้าทายเช่นนี้ เราจะได้รับความเข้มแข็งและพลังใจเมื่อเราเรียกหาพระผู้เป็นเจ้าและพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์—พระอาจารย์ผู้ทรงเยียวยา
ข้าพเจ้าขอเชิญท่านร่วมอดอาหารด้วยกันทั่วโลก—สำหรับทุกท่านที่สุขภาพเอื้ออำนวย—เพื่อสวดอ้อนวอนขอการบรรเทาทุกข์จากภาวะระบาดระดับโลกครั้งนี้ ขอเชิญสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกแห่ง พร้อมด้วยมิตรสหายมากมายของเรา ให้อดอาหารและสวดอ้อนวอนในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคมนี้
ขอให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันในศรัทธาเพื่อวิงวอนขอการเยียวยาทางร่างกายและทางวิญญาณทั่วทุกมุมโลก พระเจ้าทรงเข้าพระทัยความรู้สึกของท่านเวลานี้ พระองค์ทรงรักและทรงห่วงใยท่านเช่นเดียวกับข้าพเจ้า