แบ่งปันข่าวสารเรื่องการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระผู้ช่วยให้รอด

โดย ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

แบ่งปันข่าวสารเรื่องการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระผู้ช่วยให้รอด

เมื่อข้าพเจ้าพูดระหว่างการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ข้าพเจ้ากำหนดให้ปี 2020 เป็นปีเฉลิมฉลองครบรอบ 200ปีนับตั้งแต่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงปรากฏต่อโจเซฟ สมิธในนิมิต  เหตุการณ์มหัศจรรย์นั้นในประวัติศาสตร์มนุษย์เริ่มต้นการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเจ้า—การฟื้นฟูที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้   เราได้รับพรอย่างยิ่งที่มีชีวิตอยู่ในแสงสว่างของนิมิตนั้น   ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับพระลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของเราและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์มาพร้อมนิมิตดังกล่าว

พระผู้เป็นเจ้าทรงรักบุตรธิดาทุกคนของพระองค์และทรงมีวิสัยทัศน์สำหรับเราแต่ละคน เฉกเช่นพระองค์ทรงฟังคำสวดอ้อนวอนของโจเซฟในปี 1820 พระองค์ทรงฟังท่านและทรงปรารถนาจะตรัสกับท่านผ่านพระวิญญาณเช่นกัน พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการท่าน เราต้องการท่าน ปีนี้จะเป็นปีสำคัญ เราเชื้อเชิญให้ท่านเป็นส่วนสำคัญในการแบ่งปันข่าวสารการฟื้นฟูต่อเนื่องแห่งพระกิตติคุณของพระผู้ช่วยให้รอด เราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเร็วๆ นี้ แต่ท่านสามารถเริ่มต้นวันนี้ได้โดยทำตามคำเชื้อเชิญที่ข้าพเจ้าให้ท่านในการประชุมใหญ่สามัญที่ผ่านมาคือนำตัวท่านเข้ามาอยู่ในแสงสว่างอันโชติช่วงของการฟื้นฟู

เราเชื้อเชิญให้ท่านเป็นส่วนสำคัญในการแบ่งปันข่าวสารการฟื้นฟูต่อเนื่องแห่งพระกิตติคุณของพระผู้ช่วยให้รอด ท่านจะทำได้อย่างไร? ท่านอาจประสงค์จะเริ่มการเตรียมของท่านโดยอ่านเรื่องราวนิมิตแรกของโจเซฟ สมิธอีกครั้งดังที่บันทึกไว้ในไข่มุกอันล้ำค่า หรือไตร่ตรองคำถามสำคัญๆ เช่น “ชีวิตฉันจะต่างจากนี้อย่างไรถ้าความรู้ที่ฉันได้จากพระคัมภีร์มอรมอนหายไปทันที?” หรือ “เหตุการณ์ต่างๆ อันเนื่องมาจากนิมิตแรกทำให้ชีวิตฉันและคนที่ฉันรักดีขึ้นอย่างไร?

เลือกคำถามของท่านเอง ออกแบบแผนของท่านเอง ทำตามคำเชื้อเชิญข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้เพื่อเตรียมตัวท่านให้พร้อมแบ่งปันข่าวสารสำคัญเรื่องการฟื้นฟูต่อเนื่อง ขณะท่านแสวงหาพระเยซูคริสต์ในความพยายามเหล่านี้ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเตรียมท่านให้พร้อมรับแสงสว่างมากขึ้น การเตรียมตัวของท่านไม่เพียงช่วยให้ท่านจดจำการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนเท่านั้น แต่ท่านจะไม่มีวันลืมด้วย ถึงเวลาลงมือทำแล้ว นี่เป็นจุดสำคัญในประวัติศาสตร์ของศาสนจักรและบทบาทของท่านสำคัญยิ่ง

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์ พระองค์ทรงนำศาสนจักรของพระองค์ในปัจจุบัน พระผู้เป็นเจ้าทรงวางใจเรา เราทุกคน ให้มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระองค