วันที่ 4

“จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” 

ท่านรู้จักเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันดีเพียงใด?
สนทนากับเขาอย่างมีความหมาย

“จง​ให้​เกียรติ​บิดา​มารดา​ของ​ตน”

“จง​ยอม​ให้​เด็ก​เล็กๆ เข้า‍มา‍หา​เรา”

“ชีวิต​ของ​คน​ไม่‍ได้​อยู่​ที่​การ​มี​ของ​ฟุ่ม‌เฟือย”