วันที่ 9

“เมื่อ​เรา​เจ็บ‍ป่วย​ท่าน​ก็​มา​ดู‍แล​เรา” 
 

มีใครในครอบครัวท่านที่อาจต้องการยารักษาทางวิญญาณ?
ตั้งใจสวดอ้อนวอนทุกวันเพื่อคนที่ท่านรักผู้กำลังป่วยหรือทุกข์ทรมาน

“จง​ให้​เกียรติ​บิดา​มารดา​ของ​ตน”

“จง​ยอม​ให้​เด็ก​เล็กๆ เข้า‍มา‍หา​เรา”

“ชีวิต​ของ​คน​ไม่‍ได้​อยู่​ที่​การ​มี​ของ​ฟุ่ม‌เฟือย”