วันที่ 10

“พวก‍ท่าน​ค้น‍ดู​ใน​พระ‍คัมภีร์​เพราะ​ท่าน​คิด​ว่า​ใน​นั้น​มี​ชีวิต​นิ‌รันดร์” 

ท่านมีข้อพระคัมภีร์ที่ชอบไหม?
แบ่งปันกับเพื่อนและครอบครัวในสื่อสังคมออนไลน์

“จง​ให้​เกียรติ​บิดา​มารดา​ของ​ตน”

“จง​ยอม​ให้​เด็ก​เล็กๆ เข้า‍มา‍หา​เรา”

“ชีวิต​ของ​คน​ไม่‍ได้​อยู่​ที่​การ​มี​ของ​ฟุ่ม‌เฟือย”