งานมอบรางวัลผู้ส่งเสริมคุณค่าสถาบันครอบครัวดีเด่นประจำปี 2558 หรือ Family Values Award 2015

งานมอบรางวัลผู้ส่งเสริมคุณค่าสถาบันครอบครัวดีเด่นประจำปี 2558 หรือ Family Values Award 2015

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ใคร่ขอประชาสัมพันธ์งานมอบรางวัลผู้ส่งเสริมคุณค่าสถาบันครอบครัวดีเด่นประจำปี 2558 หรือ Family Values Award 2015 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2015 เวลา 11:00-12:30 น. ณ อาคารประชุมของศาสนจักร ฯ บนถนนแจ้งวัฒนะ

งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ ยกย่อง ผู้ที่อุทิศตนทำงานด้านส่งเสริมคุณค่าของเด็ก สตรีและครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นงานอาชีพหรืองานเพื่อสาธารณกุศล ศาสนจักรฯได้มอบรางวัลไปแล้วในหลายประเทศและทำต่อเนื่องมาหลายปี สำหรับปีนี้ ผู้ได้รับรางวัลมี 2 ท่าน ได้แก่

  1. แม่นก หรือคุณเสาวภา ธีระปรีชากุล เป็นคุณแม่ที่มีลูกชายที่มีความผิดปกติทางสมองแต่กำเนิด มีสภาวะเกร็งและไม่อาจมีพัฒนาการใด ๆ ได้ เธอศึกษาหาความรู้ในทุกช่องทาง ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญต่างๆ รวมทั้งเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นหลายครั้ง เพื่อเปิดโลกทัศน์และศึกษาการดูแลเด็กพิการทางสมองจากโรงเรียนเฉพาะด้านถึง 9 แห่ง จนกระทั่งสามารถร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสร้างเก้าอี้สำหรับเด็กพิการทางสมองที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งชาติ และนั่นเป็นที่มาของโรงเรียนเด็กพิการทางสมองที่กำลังจะก่อกำเนิดขึ้น ความพยายามของเธอประสบผลในหลายเรื่อง ก่อเกิดเป็นองค์ความรู้ จนในที่สุดเธอจึงตัดสินใจ “เปิดบ้าน” เพื่อขยายต่อองค์ความรู้สู่พ่อแม่คู่อื่นๆ ที่มีปัญหาเช่นกัน  จากนั้นเรื่องราวก็ใหญ่โตบานปลาย จนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้อย่างเป็นระบบในปี 2548 จนถึงปัจจุบันสามารถช่วยเหลือให้คำแนะนำครอบครัวที่มีลูกพิการทางสมองได้แล้ว 70-80 ครอบครัว
  2. รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและครอบครัว เป็นผู้ที่อุทิศตัวทำงานเพื่อเด็กและครอบครัวมาโดยตลอด มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นบทความต่าง ๆ หนังสือ นิตยสาร และโดยเฉพาะบทบาทการเป็นผู้ดำเนินรายการ “รักลูกให้ถูกทาง” ที่ดำเนินมาแล้วเกือบ 30 ปี ปัจจุบันท่านดำรงค์ตำแหน่งสำคัญๆในหลายหน่วยงาน อาทิ คณะกรรมการดำเนินงานสมัชชาครอบครัวแห่งชาติ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัว ในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นต้น