ข้อมูลนำเสนอการอบรมประวัติครอบครัว

ใช้การนำเสนอนี้ในวอร์ด สเตค หรือการประชุมสภาประสานงาน

การนำเสนอยาว 13 นาทีรวมมีบทสนทนา

ผู้นำและสภา (PDF)

ใช้การนำเสนอนี้ขณะที่ท่านอบรมผู้ให้คำแนะนำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัว

การนำเสนอยาว 16 นาทีรวมมีบทสนทนา

ผู้ให้คำแนะนำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัว (PDF)

ใช้การนำเสนอนี้ในชั้นเรียนรวมวันอาทิตย์ การประชุมข้อคิดทางวิญญาณ หรือการประชุมสเตคภาคค่ำวันเสาร์

การนำเสนอยาว 15 นาทีรวมมีบทสนทนา

สมาชิก (PDF)