หน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่านในการปฏิบัติศาสนกิจ

หน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่านในการปฏิบัติศาสนกิจ

“ท่านได้รับพลัง สิทธิอำนาจ และหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการปฏิบัติศาสนกิจทันทีที่ท่านรับการแต่งตั้งฐานะปุโรหิต...”อ่าน ชม หรือฟังคำปราศรัย