วิสัยทัศน์ใหม่สำหรับงานแห่งความรอด

เว็บไซต์เร่งงานแห่งความรอดมีวีดิทัศน์และเนื้อหาที่จะช่วยให้สมาชิกและผู้นำเข้าใจวิสัยทัศน์ของงาน เข้าใจบทบาทของตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นมีส่วนร่วม  เข้าไปที่ http://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening และเลือกภาษาจากเมนูมุมบนขวา