ข่าวสมาชิกท้องที่ (มีนาคม 2024)

วิสุทธิชนท้องถิ่นอุดรร่วมกันแสดงความรักและความเป็นหนึ่ง

วิสุทธิชนท้องถิ่นอุดรร่วมกันแสดงความรักและความเป็นหนึ่ง

พี่น้องจากกุมภวาปี ขอนแก่น เวียงจันทน์ สกลนคร หนองคาย อุดร 1 และ อุดร 2 มาร่วมกันแสดงความรัก ความเป็นหนึ่งเดียว พร้อมทั้งฟังและรับการเปิดเผยต่างๆ ในการประชุมใหญ่ท้องถิ่นอุดร

ภาพบรรยากาศสมาชิกรับประทานอาหารร่วมกันหลังจากการประชุมท้องถิ่น

ประธานสาขาหนองคาย หนึ่งในผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้กล่าวถึงความประทับใจในคำสอนและหลักธรรมจากผู้พูดเรื่องการดื่มด่ำพระคำของพระคริสต์ในชีวิตประจำวันอันเปรียบเสมือนการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทั้งต่อร่างกายและจิตใจ การศึกษาพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคัมภีร์มอรมอนจะช่วยเสริมสร้างประจักษ์พยานได้มากขึ้น การแสวงหาโอกาศเพื่อมีส่วนร่วมในการประกาศพระกิตติคุณจะช่วยเร่งงานแห่งความรอดให้แก่ผู้คนในท้องที่