ข่าวสมาชิกท้องที่ (มีนาคม 2024)

ไซอันได้แผ่ขยายออกไป กลุ่มวิสุทธิชนจากหัวหินและสมุทรสาครเข้าร่วมการประชุมใหญ่สเตคกรุงเทพตะวันตก

การประชุมใหญ่สเตคกรุงเทพตะวันตก

การประชุมใหญ่สเตคกรุงเทพตะวันตก จัดขึ้นที่อาคารเสริมหลังพระวิหาร ในวันที่ 23 และ 24 มีนาคม 2024 ควบคุมการประชุมโดยฝ่ายประธานสเตคชุดใหม่ นำโดย ประธานปีเตอร์ วิลล์เด็น (ประธานสเตค) และประธานศุทธิ สิริพันธ์ (ที่ปรึกษาที่ 1) พร้อมด้วยประธานพระวิหารและประธานคณะเผยแผ่กรุงเทพประเทศไทย โดยมีพี่น้องสมาชิกของสเตคกรุงเทพตะวันตกจากทั้ง 5 วอร์ด ได้แก่ วอร์ดกรุงเทพ วอร์ดอโศก วอร์ดธนบุรี วอร์ดบางบัวทอง และวอร์ดบางแค เข้าร่วม นอกจากนี้ยังมีสมาชิกจากสาขาหัวหินและกลุ่มวิสุทธิชนจากสมุทรสาครเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย กลุ่มสมาชิกจากสมุทรสาครถือว่าเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นใหม่ สะท้อนให้เห็นถึงการแผ่ขยายออกไปของพระกิตติคุณและไซอัน

กลุ่มวิสุทธิชนจากสมุทรสาครซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมาร์จำนวน 25 คน เข้าร่วมการประชุมใหญ่สเตคกรุงเทพตะวันตก
กลุ่มวิสุทธิชนจากสมุทรสาครซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมาร์จำนวน 25 คน เข้าร่วมการประชุมใหญ่สเตคกรุงเทพตะวันตก

ในการประชุมภาคค่ำวันเสาร์ ผู้สอนศาสนาที่อยู่ในสเตคทั้งหมดร่วมกันขับร้องเพลงประสานเสียง ผู้พูดได้มีการเน้นย้ำถึงการรวบรวมอิสราเอลจากทั้งสองด้านของม่าน ซึ่งสมาชิกสามารถช่วยผู้สอนศาสนาในงานนี้ได้ โดยการมองหาคนที่พร้อมรับพระกิตติคุณ เป็นเพื่อน แบ่งปันความคิด ความรู้สึกและความเชื่อ พร้อมทั้งเชื้อเชิญให้พวกเขารู้จักกับสมาชิก ผู้สอนศาสนาและศาสนจักร เพราะสมาชิกทุกคนล้วนเป็นผู้สอนศาสนา สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การที่สมาชิกดำเนินชีวิตในพระกิตติคุณ รักษาพระบัญญัติและเป็นสานุศิษย์ของพระเจ้า สิ่งเหล่านี้จะเป็นอิทธิพลที่ดีให้กับผู้คนรอบข้างได้มองเห็น สำหรับการประชุมในภาคเช้าวันอาทิตย์ มีการแบ่งปันเพิ่มเติมถึงการรวบรวมอิสราเอลจากอีกด้านของม่าน ได้แก่ การประกอบศาสนพิธีแทนคนตายในพระวิหาร

ประธานวิศิษฐ์ คณาคำ (ประธานพระวิหารกรุงเทพประเทศไทย) ได้เชื้อเชิญให้สมาชิกทุกท่านมาพระวิหารมากขึ้น โดยแบ่งปันว่า “การใช้เวลาในพระวิหารของท่านจะเปลี่ยนชีวิตของท่านแน่นอน และท่านยังไม่ได้รับทุกสิ่ง จนกว่าจะได้รับพรทั้งหมดในพระวิหาร”

การประชุมใหญ่สเตคกรุงเทพตะวันตก

การประชุมในครั้งนี้ประธานวิลล์เด็น ได้เชื้อเชิญให้สมาชิกหลายท่านขึ้นมาแสดงประจักษ์พยาน 

ประธานเอกรินทร์ อุดมธรรม (ประธานสาขาหัวหิน) ได้แบ่งปันถึงประจักษ์พยานของท่าน เกี่ยวกับการฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการตัดสินใจต่างๆ  และรู้สึกยินดีมากที่สมาชิกสาขาหัวหินได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมใหญ่สเตคกรุงเทพตะวันตกในครั้งนี้  

อธิการวันชัย นิติมงคลชัย (อธิการวอร์ดบางบัวทอง) ได้แสดงประจักษ์พยานอันเข้มแข็งของท่านถึงการรับใช้ในฝ่ายอธิการ โดยท่านได้รับใช้เป็นอธิการวอร์ดบางบัวทองมากว่า 10 ปีแล้ว แต่ยังคงมีปีติในการรับใช้ในการเรียกของท่าน

ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำใหม่สองท่าน ได้แก่  อธิการสมพงษ์ วรรณา (วอร์ดอโศก) และอธิการวีระศักดิ์ เหล็กพิมาย (วอร์ดธนบุรี)

หลังจากจบการประชุม ซิสเตอร์เอ พาร์ ยาร์  ชาวเมียนมาร์ จากสมุทรสาครได้แบ่งปันประจักษ์พยานถึงความเชื่อในพระเยซูคริสต์และพระกิตติคุณของพระองค์ว่า 

ชาวอิสราเอลทุกคนที่ออกมาจากอียิปต์ภายใต้การนำของโมเสสสามารถเดินผ่านกลางทะเลได้สำเร็จ ดิฉันได้เอาชนะความตายจากการเป็นคนเก่าและเป็นคนใหม่ เริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระเยซูคริสต์ และดิฉันกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จผ่านทางพระเยซูคริสต์ ลีไฮและครอบครัวทั้งหมดของท่านนับตั้งแต่ที่พวกเขาออกจากเยรูซาเล็ม ต้องผ่านความยากลำบากมากมายและได้รับมรดกของแผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมไว้ ดิฉันเป็นพยานว่าถ้าดิฉันติดตามพระผู้เป็นเจ้าและยึดมั่นในสัญญาของพระผู้เป็นเจ้า พรทั้งหมดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมไว้จะเกิดสัมฤทธิผลในชีวิต ดิฉันเป็นพยานว่าสิ่งที่ศาสดาพยากรณ์ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกล่าวเป็นความจริง   ท่านกล่าวว่า ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม เราต้องนึกถึงความสำคัญทางวิญญาณ  ดิฉันเป็นพยานว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยว่า เนื่องจากการชดใช้ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ เราจึงมีโอกาสนมัสการพระผู้เป็นเจ้า เป็นอิสระจากบาปและกล้าหาญ ไม่เพียงในชีวิตนี้แต่ในชีวิตหน้าด้วย

บราเดอร์ต่อทู จากสมุทรสาครได้แสดงประจักษ์พยานเช่นกันว่า

หลังจากเป็นสมาชิกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายแล้ว ผมรู้สึกถึงความรักของพระเยซูคริสต์มากขึ้น พระเยซูคริสต์เปลี่ยนชีวิตของผม เพราะพระเยซูคริสต์ ผมมีความหวัง เพราะพระเยซูคริสต์ ผมจึงสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ ขอบคุณโจเซฟ สมิธ เพราะเขาผมจึงสามารถอ่านพระคัมภีร์มอรมอนได้ในวันนี้ ผมเป็นพยานว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับพระคัมภีร์ไบเบิล ผมเป็นพยานว่าศาสนจักรนี้เป็นศาสนจักรที่แท้จริง ผมรู้ว่าการพูดของศาสดาพยากรณ์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันและการพูดของผู้นำคนอื่นๆเป็นความจริง ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน

การประชุมสเตคในครั้งนี้ถือเป็นอีกส่วนสำคัญในการบำรุงเลี้ยงทางจิตวิญญาณ เป็นช่วงเวลาที่สมาชิกในสเตคได้มีโอกาสมารวมตัวกัน รับฟังข่าวสาร แสดงความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกันในสเตค สิ่งนี้ช่วยเสริมสร้างไซอันให้เข้มแข็งและแผ่ขยายออกไป เหมือนในข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวว่า 


เพราะไซอันต้องเพิ่มพูนในความงดงาม, และในความบริสุทธิ์; เขตแดนของนางต้องขยาย; สเตคของนางต้องเสริมสร้างให้เข้มแข็ง; แท้จริงแล้ว, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, ไซอันต้องลุกขึ้นและสวมอาภรณ์งดงามของนาง

หลักคำสอนและพันธสัญญา 82:14