ศรัทธาที่ไม่เคยถดถอย

ศรัทธาที่ไม่เคยถดถอย

ในปี 1975 ดิฉันกับสามีได้พบกับผู้สอนศาสนาสองคนซึ่งนำพระกิตติคุณมาสู่ครอบครัวเรา  เราไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าเราเป็นใคร มาจากไหน และมาอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไร  เมื่อเราได้ศึกษาพระกิตติคุณ ทำให้เราสองคนเกิดศรัทธาอย่างมาก  ศรัทธานี้ทำให้สามีของดิฉันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมโดยสิ้นเชิง  เราพร้อมจะดำเนินตามรอยพระบาทขององค์พระเยซูคริสต์  เราสองคนรับบัพติศมาพร้อมกัน  ต่อมาลูกๆ ทั้ง 4 คนก็ได้รับบัพติศมาครบทุกคน  ครอบครัวเรามีความสุขมากเมื่อเรานำพระกิตติคุณมาใช้ในครอบครัวและดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า

            หลังจากการเป็นสมาชิกได้ไม่นาน ดิฉันได้รับเรียกให้รับใช้ในหน้าที่ประธานสมาคมสงเคราะห์ของท้องถิ่นขอนแก่นในสมัยนั้น (เวลานั้นมีเพียง 5 สาขา คือ โคราช อุบล อุดร ขอนแก่น และมหาสารคาม)  ช่วงเวลาที่รับใช้ ดิฉันประสบความท้าทายและความยากลำบาก เช่น การเดินทางเวลากลางคืนเพียงลำพัง  ภาระรับผิดชอบทางบ้านที่รออยู่ ทั้งหน้าที่การงานและลูกๆ  แต่ดิฉันรู้ว่า ถ้าดิฉันจะเลือกรับใช้พระผู้เป็นเจ้าก่อน พระองค์จะทรงเปิดทางให้ดิฉันสามารถรับใช้พระองค์ได้ และพระองค์จะทรงดูแลดิฉันกับครอบครัวให้ปลอดภัย

            หลังจากเป็นสมาชิกได้ห้าปี สามีของดิฉันเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลว  ดิฉันได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้องสมาชิกในการทำพิธีศพของสามี  เมื่อดิฉันกับลูกๆ ขาดเสาหลัก ครอบครัวเราจึงลำบากมาก  ด้วยอาชีพรับราชการครูซึ่งเงินเดือนเพียงน้อยนิด ประกอบกับช่วงเวลานั้นลูกๆ อยู่ในวัยเรียนทั้ง 4 คน  ดิฉันหารายได้เพิ่มด้วยการขายกล้วยหอมที่ตลาดสดทุกวันในช่วงดึกจนถึงรุ่งเช้า  สิ่งเหล่านี้ทำให้ดิฉันห่างเหินจากการไปโบสถ์และการจ่ายส่วนสิบ  ชีวิตของดิฉันล้มลุกคลุกคลานมาเรื่อยๆ  ต่อมาดิฉันอ่านพบในพันธสัญญาเดิม มาลาคี 3:10 สอนว่า “จงนำทศางค์เต็มขนาดมาไว้ในคลัง เพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเรา จงลองดูเราในเรื่องนี้ว่า เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่)  ดิฉันเสียใจและสำนึกผิด  ดิฉันรีบกลับใจกลับมาที่โบสถ์พร้อมทั้งถวายส่วนสิบอยางซื่อสัตย์  ดิฉันได้รับพรมากมายหลังจากนั้น  ดิฉันมีที่อยู่อาศัยที่ดี ลูกๆ ได้รับการศึกษาและมีความกตัญญูรู้คุณ ครอบครัวของเราอบอุ่น

            ดิฉันพยายามรักษาศรัทธาไม่ให้ถดถอย  ในปี 1990 ดิฉันได้รับการผนึกกับสามีเพื่อกาลเวลาและนิรันดรที่พระวิหารในประเทศฟิลิปปินส์  ต่อมาดิฉันกับลูกๆ ได้ผนึกกันที่พระวิหารฮ่องกง ประเทศจีน  ทุกๆปี ดิฉันพยายามกลับไปเพื่อรับใช้ที่นั่นด้วย

            การรักษาพระบัญญัติ โดยการสวดอ้อนวอน การศึกษาพระคัมภีร์ การทำตามการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม  การเป็นธิดาที่ดีของพระผู้เป็นเจ้า ทำให้ดิฉันพบทางแห่งความสุขอย่างแท้จริง