สาวกเจ็ดสิบภาคเอเชียใหม่

สาวกเจ็ดสิบภาคเอเชียใหม่

บราเดอร์ควน มิง-ชุน (คนซ้ายมือในภาพ)

ได้รับการสนับสนุนเป็นสาวกเจ็ดสิบภาคเอเชียของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2015  ณ เวลานั้น ท่านได้รับใช้เป็นประธานสเตคไตชุงเหนือ ไต้หวัน

บราเดอร์ควนได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปัจจุบันท่านทำงานที่บริษัทอุปกรณ์กีฬาและประสานงานการพัฒนาและความต้องการซื้อขายผลิตภัณฑ์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์

ท่านรับใช้ในการเรียกหลายอย่างของศาสนจักรรวมถึงประธานสเตค ที่ปรึกษาฝ่ายประธานสเตค อธิการ ที่ปรึกษาและประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ ควน มิง-ชุนเติบโตที่ไต้หวัน รับบัพติศมาในปี 1988 และขณะนี้ท่านอายุ 45 ปี  ท่านแต่งงานกับ เชน เวน-ลิงก์และทั้งสองท่านมีบุตรสาวหนึ่งคนและบุตรชายหนึ่งคน


บราเดอร์โรเบิร์ต คูมาร์ วิลเลียม (คนขวามือในภาพ)


ได้รับการสนับสนุนเป็นสาวกเจ็ดสิบภาคของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2015  ณ เวลานั้น ท่านได้รับใช้เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานคณะเผยแผ่บังคาลอร์ อินเดีย

บราเดอร์วิลเลียมได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์และประกาศนียบัตรมหาบัณฑิตการจัดการการตลาด  ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้จัดการศูนย์บริการประเทศอินเดีย

ท่านเคยรับใช้ในการเรียกหลายอย่างในศาสนจักร รวมถึงประธานท้องถิ่นบังคาลอร์ อินเดียและเคยเป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งก่อนหน้านั้น  ท่านเคยรับใช้เป็นประธานสาขาโคอิมบาโตร์ด้วย

โรเบิร์ต คูมาร์ วิลเลียมเกิดที่โคอิมบาโตร์ วันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1971 ท่านแต่งงานกับแอนน์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 1999  ทั้งสองท่านมีบุตรสามคน