ข่าวสารจากการประชุมใหญ่สามัญ

Thailand Grand Palace

ข่าวสารการประชุมใหญ่สามัญประจำสับดาห์ที่เลื่อกสรรแล้วโดยฝ่ายประท่านภาคเอเชีย