บิงแฮมและประธานบอนนี เอช. คอร์ดอนปฏิบัติศาสนกิจต่อวิสุทธิชนในเอเชีย. ประธานบิงแฮมและประธานคอร์ดอนไปเยือนกัมพูชา ...
นิตยสารรูปแบบใหม่สามฉบับจะมีให้สมาชิกศาสนจักรทั่วโลกได้อ่านในรูปแบบดิจิทัลและแบบเล่ม; จะไม่มี “Ensign” อีกต่อไป; นิตยสารเยาวชนจะมีชื่อใหม่
เราสามารถทำให้บ้านของเราแต่ละคนเป็นบ้านแห่งศรัทธาโดย ...
เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์. วิธีช่วยให้เราบำรุงเลี้ยงศรัทธาของเราและสร้างรากฐานของเราบนพระเยซูคริสต์คือ: รัก ...
FamilySearch is a genealogy of the largest in the world since 1894 FamilySearch works with archives, libraries and ch
พระคัมภีร์. ศรัทธาในพระคริสต์นั้นจำเป็นต่อความรอดและ ...
โอ๊คส์, “A House of Faith” BYU Studies (1996), 117-18. ดู ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, “หลักธรรมสองข้อสำหรับเศรษฐกิจ,” เลียโฮนา,พ.ย. 2009 หน้า 71.
“ข้าพเจ้ารู้ว่าขณะเราตอบรับคำเชิญที่ได้รับการดลใจของประธานเนลสันให้: ศึกษา เลือกเชื่อในพระเยซูคริสต์ กระทำด้วยศรัทธา มีส่วนในศาสนพิธี ...
โดยผ่านศาสดาพยากรณ์ โจเซฟ---ผู้เป็นศาสดาพยากรณ์ และผู้ ...