ข่าวสมาชิกท้องที่

ฉันรับการสอนในพระวิหาร
การให้ข้อคิดทางวิญญานประจำปีของพระวิหาร สำหรับเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีและคู่สมรส ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 เวลา 16.00 น.
กิจกรรมเยาวชนสเตคอุบลและท้องถิ่นอุดรกว่า 80 คน ที่พระวิหารกรุงเทพประเทศไทย วันที่ 2-3 พฤษภาคม ค.ศ. 2024
กลุ่มศิษย์เก่านักเรียนไทยมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ฮาวาย พบปะและรับฟังคำพูดจากเอ็ลเดอร์เบร็ท อาร์. เอลลิส
การประชุมใหญ่สเตคกรุงเทพตะวันตก จัดขึ้นที่อาคารเสริมหลังพระวิหาร ในวันที่ 23 และ 24 มีนาคม 2024 โดยมีพี่น้องสมาชิกของสเตคกรุงเทพตะวันตกจากทั้ง 5 วอร์ด ได้แก่ วอร์ดกรุงเทพ วอร์ดอโศก วอร์ดธนบุรี วอร์ดบางบัวทอง และวอร์ดบางแค เข้าร่วม นอกจากนี้ยังมีสมาชิกจากสาขาหัวหินและกลุ่มวิสุทธิชนจากสมุทรสาครเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
สมาชิกจากเชียงใหม่เดินทางด้วยรถไฟนานกว่า 12 ชั่วโมง ระยะทางมากกว่า 700 กิโลเมตร เพื่อมาประกอบศาสนพิธีพระวิหารเพื่อตนเองและบรรพชนผู้ล่วงลับ
พี่น้องจากสาขาต่างๆในท้องถิ่นอุดรร่วมกันแสดงความรัก ความเป็นหนึ่งเดียว พร้อมทั้งฟังและรับการเปิดเผยต่างๆ ในการประชุมใหญ่ท้องถิ่นอุดร
วันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2022 เอ็ลเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟจากโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมาเยือนกรุงเทพ ประเทศไทย เพื่อปฏิบัติศาสนกิจต่อวิสุทธิชนที่นี่ อธิการดับเบิลยู. คริสโตเฟอร์ วัดเดลล์ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายอธิการควบคุม เอ็ลเดอร์พอล วี.
หลังผ่านความท้าทายจากโควิด-19 มาสองปีกว่า เยาวชนของประเทศไทยก็พร้อมรับประสบการณ์เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (FSY) เป็นครั้งแรกในประเทศ
งานกิจกรรมประวัติครอบครัววอร์ดนานาชาติ กรุงเทพ
โปรแกรมปฐมวัยวอร์ดนานาชาติกรุงเทพ
บัพติศมาของผู้จัดการโครงการพระวิหารกรุงเทพ อนุรัตน์ แก้วชา