ข่าวสารผู้นำภาคเอเชีย

เมื่อเราเปี่ยมด้วยแสงสว่างของพระคริสต์ เราจะมีความปรารถนามากขึ้นที่จะรักผู้อื่นในแบบที่พระองค์ทรงรักพวกเขา
พันธกิจของเราในชีวิตมรรตัยนี้ควรมุ่งเน้นที่พระผู้ไถ่ของเรา พระเยซูคริสต์อยู่เสมอ เพราะพระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นทางนั้น ความจริง และชีวิต
เมื่อเรามีส่วนร่วมในงานแห่งความรอดในแต่ละวันด้วยวิธีเล็กน้อยและเรียบง่าย ข้าพเจ้าสัญญาว่าใจของท่านจะปริ่มด้วยปีติ และท่านจะชื่นชมยินดีในพระผู้เป็นเจ้าของท่าน
วันนี้เราสามารถมีประสบการณ์แบบเดียวกับเอลียาห์ที่รู้สึกและได้ยินพระผู้ช่วยให้รอดของท่านผ่านเสียงที่แผ่วเบา
เราทุกคนมารับส่วนศีลระลึกเพื่อระลึกถึงการชดใช้ของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพยานว่าเราเต็มใจรับพระนามของพระองค์
เราสามารถยื่นมือช่วยเหลือทุกคนด้วยความรัก แบ่งปันศรัทธาของเรา และเชื้อเชิญให้พวกเขามีส่วนร่วมกับเรา เมื่อเพื่อนมาโบสถ์ เราสามารถช่วยให้พวกเขาพบความสัมพันธ์และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อน
ขอให้เราพบปีติที่มาจากการรับใช้อันศักดิ์สิทธิ์ในการต้อนรับสมาชิกใหม่และสมาชิกที่กลับมาเข้าสู่ศีลระลึกซึ่งเป็นที่ซึ่งพวกเขาจะสัมผัสได้ถึงความรักของพระผู้ช่วยให้รอด
ในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ เราสามารถเชื้อเชิญเพื่อนของเราและสมาชิกที่หายไปทั้งหมดที่เรารู้จักและรักมาที่การประชุมศีลระลึก เราทุกคนสามารถรู้สึกเป็นที่รักและสร้างศรัทธาในพระเยซูคริสต์
“การประชุมศีลระลึกเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้ใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอด เพื่อให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดจากประสบการณ์นี้ เราจะทำอะไรได้บ้างในการเตรียมตนเองให้ดียิ่งขึ้น”
“การเป็นผู้คนแห่งพันธสัญญาเป็นสิทธิพิเศษแต่ตามมาด้วยความรับผิดชอบ เป็นความรับผิดชอบซึ่งมากับพรที่สัญญาไว้”
“เราแสวงหาเพื่อรวบรวมลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่พระองค์จะทรงอวยพรพวกเขาได้ เราต้องการทำสิ่งนี้ในวิธีที่ทุกคนรู้สึกเป็นที่ต้อนรับ เห็นคุณค่า และเป็นที่รัก เพื่อนของเรามากมาย ทั้งภายในและภายนอกศาสนจักร ต้องการความช่วยเหลือ”
“เมื่อท่านสอนบุตรธิดาของท่านให้รักษาสัญญาเรียบง่ายเมื่อยังเยาว์ นี่จะกำหนดรูปแบบที่เสริมพลังให้พวกเขารักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ภายหลังในชีวิต”