All Articles

เราสามารถแสดงให้พระเจ้าทรงเห็นว่าเรารักพระองค์ด้วยการมีคุณสมบัติคู่ควรแก่การมีและถือใบรับรองพระวิหาร
ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ศาสดาพยากรณ์ผู้เป็นที่รักของเราเน้นย้ำอย่างหนักแน่นว่าความรับผิดชอบพิเศษของเราคือช่วยรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจายและเตรียมโลกให้พร้อมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์
สินทรัพย์อันมีค่าสูงสุดของเราสำหรับการสร้างสันติในโลกที่ขัดแย้งคือการเลือกที่จะให้ใจเราเปี่ยมไปด้วยอารมณ์และคุณลักษณะเหมือนพระคริสต์ซึ่งทำให้เกิดความสงบและการปลอบประโลมในช่วงเวลาขัดแย้ง
ขอให้เราทุกคนเพียรพยายามเป็นสานุศิษย์จริงๆ ของพระเยซูคริสต์ ทำตามแบบอย่างความรักและการรับใช้ของพระองค์โดยช่วยให้ผู้อื่นประสบพรของการเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวทางวิญญาณของเรา
 
อัปเดตด้วยภาพถ่ายในเดือนพฤษภาคม
ทั่วภาคเอเชียเราได้รับพรจากเยาวชนชายหญิงที่ยอดเยี่ยมหลายพันคนที่พระเจ้าทรงส่งมาเพื่อให้เรามีพลังความเข้มแข็ง ความหวังและปีติ
วันสะบาโตถูกกำหนดให้เป็นวันรับส่วนศีลระลึก เพื่อต่อพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์
ถ้าเรายึดมั่นในพันธสัญญา เราจะพบพลังที่เราต้องการเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เข้ามา
วันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2022 เอ็ลเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟจากโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมาเยือนกรุงเทพ ประเทศไทย เพื่อปฏิบัติศาสนกิจต่อวิสุทธิชนที่นี่ อธิการดับเบิลยู. คริสโตเฟอร์ วัดเดลล์ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายอธิการควบคุม เอ็ลเดอร์พอล วี.
หลังผ่านความท้าทายจากโควิด-19 มาสองปีกว่า เยาวชนของประเทศไทยก็พร้อมรับประสบการณ์เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (FSY) เป็นครั้งแรกในประเทศ
งานกิจกรรมประวัติครอบครัววอร์ดนานาชาติ กรุงเทพ