All Articles

บทบาทสำคัญที่สุดของศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าคือสอนเราถึงพระผู้ช่วยให้รอดและนำเราไปหาพระองค์
ดาวน์โหลดโปสเตอร์และแชร์ในโซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook, Instagram, Line, Whatsapp)
นับจากวันนี้ เราสามารถกลับใจ ตั้งต้นใหม่ และทบทวนทุกสิ่งในชีวิตได้เพราะการชดใช้และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
เพราะพระเจ้าทรงกำกับดูแลศาสนจักร เราจึงยังคงจะได้รับคำชี้นำที่สำคัญจากศาสดาพยากรณ์ที่มีสิทธิอำนาจในยุคสมัยของเรา
“พรของการรับใช้งานเผยแผ่ศาสนาไม่ได้มีให้เฉพาะผู้ที่ได้รับการรับใช้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้รับใช้ที่ทุ่มเทใจ พลัง ความนึกคิด และพละกำลังในงานด้วยเช่นกัน”
เราสามารถถวายการสวดอ้อนวอนด้วยความความสำนึกคุณร่วมกับประธานเนลสันและสำนึกคุณต่อสิ่งที่เรามี แทนที่จะจดจ่อกับสิ่งที่เราไม่มี
“ขณะร่วมไตร่ตรองความหมายใหม่นี้กับศาสดาพยากรณ์ของเราและหาวิธีประยุกต์ใช้นิยามดังกล่าวในชีวิตประจำวัน เราจะค้นพบความสุขและสันติสุขอีกระดับในพระคริสต์ ลองพิจารณาสามวิธีของการ “ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัย” ในชีวิตเราพร้อมกับข้าพเจ้า”
ในเวลานี้ที่ทั่วโลกกำลังขัดสนครั้งใหญ่ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกระตุ้นผู้คนให้นำแสงสว่างมาสู่โลกในช่วงเทศกาลคริสต์มาสผ่านการรับใช้ที่เรียบง่ายและมีความหมาย
ระหว่างการประชุมใหญ่มีข่าวสาร 34 เรื่องแบ่งปันให้กับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและคนอื่นๆ ทั่วโลก ฝ่ายประธานสูงสุด
ข่าวสารสำคัญมุ่งเน้นที่การฉลองวาระครบรอบ 200 ปีของการฟื้นฟูศาสนจักรและพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ การชดใช้และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ พรของฐานะปุโรหิต พลังแห่งศรัทธาและพระคัมภีร์มอรมอน
“เราเป็นพยานยุคปัจจุบันถึงสัมฤทธิผลอันทรงพลังที่ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าเตรียมผู้คนของพระองค์ให้พร้อมโดยผู้ที่พระองค์ทรงเรียกเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย”
เราสามารถทำให้บ้านของเราแต่ละคนเป็นบ้านแห่งศรัทธาโดยเชื่อในพระคุณความดีของพระผู้เป็นเจ้าและเชื่อว่าโดยการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณเราสามารถดำเนินชีวิตในสันติสุขและความมั่นคงปลอดภัยทางวิญญาณไม่ว่าจะมีการทดลองทางโลกใด ๆ เกิดขึ้น