บทความทั้งหมด

ฝ่ายประธานสูงสุดอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาในฝ่ายประธานพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย
เมื่อเราตั้งใจแสวงหาพระผู้เป็นเจ้าเป็นประจำโดยใช้เวลาศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พระองค์จะประทานพรเราด้วยความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น ความสบายใจ สันติสุข มุมมอง และการเปิดเผย
หลังจากพระวิหารเปิดทำการให้สมาชิกของศาสนจักรเข้ารับศาสนพิธีพระวิหารมาแล้วเป็นเวลากว่าครึ่งปี เจ้าหน้าที่ผู้อุทิศตนรับใช้งานพระวิหารอย่างพากเพียรไม่เพียงแค่ช่วยให้ผู้ร่วมศาสนพิธีได้รับพรจากการรับศาสนพิธีต่างๆ แต่พวกเขายังได้รับการสอนและประสบการณ์ที่ดีผ่านงานรับใช้
การเดินทางมรรตัยของเราซึ่งมีความยากลำบาก ซับซ้อน ความเจ็บปวดและความผิดหวัง เป็นเพียงเศษเสี้ยวของแผนอันยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าในการเสริมสร้างเรา
สาวกเจ็ดสิบภาค
ประธานพระวิหารกรุงเทพประเทศไทย
ประธานคณะเผยแผ่กรุงเทพ ประเทศไทย
การให้ข้อคิดทางวิญญานประจำปีของพระวิหาร สำหรับเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีและคู่สมรส ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 เวลา 16.00 น.
กิจกรรมเยาวชนสเตคอุบลและท้องถิ่นอุดรกว่า 80 คน ที่พระวิหารกรุงเทพประเทศไทย วันที่ 2-3 พฤษภาคม ค.ศ. 2024
ท่านพร้อมที่จะแสดงความคิดสร้างสรรค์และข้อคิดเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอนอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือไม่? เราตื่นเต้นที่จะประกาศคำเชิญแก่สมาชิกศาสนจักรทุกท่านให้เข้าร่วมในโครงการมีมครั้งแรกของเราซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่คำสอนและเรื่องราวของพระคัมภีร์มอรมอน!
ท่านหลงใหลการออกแบบและพระคัมภีร์หรือไม่? เราตื่นเต้นที่จะประกาศโอกาสพิเศษสำหรับผู้มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำให้ตัวละครในพระคัมภีร์มีชีวิตชีวาขึ้นมา!!
ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าข้าพเจ้าต้องการศรัทธาในการสวดอ้อนวอน แต่ในขณะที่ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนและประสบผลของการสวดอ้อนวอนนั้น ศรัทธาของข้าพเจ้าก็เพิ่มพูนขึ้น