All Articles

ปี 1981 แบลร์ วอล์คเกอร์ส่งเอกสารเพื่อรับใช้งานเผยแผ่ เขารอคอยด้วยความอยากรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์จะส่งเขาไปรับใช้ที่ใด ในที่สุดเขาก็ได้รับจดหมายจากประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ แบลร์เปิดจดหมายอ่านและพบว่าเขาได้รับเรียกให้รับใช้ที่ประเทศไทย
“เมื่อท่านสอนบุตรธิดาของท่านให้รักษาสัญญาเรียบง่ายเมื่อยังเยาว์ นี่จะกำหนดรูปแบบที่เสริมพลังให้พวกเขารักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ภายหลังในชีวิต”
“แม้เราจะเป็นหนี้พระผู้ช่วยให้รอดในหนี้นิรันดร์ซึ่งไม่อาจชดใช้คืนได้ แต่ทั้งหมดที่พระองค์ทรงเรียกร้องจากเราคือให้เรารักพระผู้เป็นเจ้า รักษาพระบัญญัติของพระองค์ และพัฒนาความรักต่อมนุษย์ทุกคน”
เมื่อเราเลียนแบบพระเยซูคริสต์ด้วยการกระทำแห่งความรักและการรับใช้ พระผู้เป็นเจ้าประทานพรแก่เรา การใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์คือการแสดงความรัก นี่คือแก่นแท้ของชีวิตเปี่ยมปีติ
เราจะช่วยให้สมาชิกศาสนจักรเพิ่มพูนศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค์และพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร?
ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ในชุมชน หรือในศาสนจักร สตรีที่กล้าหาญมีความสำคัญยิ่งในงานแห่งความรอด แต่ละคนนำความเข้มแข็งของตนเองที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์มาสู่ครอบครัวและศาสนจักร
บทบาทสำคัญที่สุดของศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าคือสอนเราถึงพระผู้ช่วยให้รอดและนำเราไปหาพระองค์
ดาวน์โหลดโปสเตอร์และแชร์ในโซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook, Instagram, Line, Whatsapp)
นับจากวันนี้ เราสามารถกลับใจ ตั้งต้นใหม่ และทบทวนทุกสิ่งในชีวิตได้เพราะการชดใช้และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
เพราะพระเจ้าทรงกำกับดูแลศาสนจักร เราจึงยังคงจะได้รับคำชี้นำที่สำคัญจากศาสดาพยากรณ์ที่มีสิทธิอำนาจในยุคสมัยของเรา
“พรของการรับใช้งานเผยแผ่ศาสนาไม่ได้มีให้เฉพาะผู้ที่ได้รับการรับใช้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้รับใช้ที่ทุ่มเทใจ พลัง ความนึกคิด และพละกำลังในงานด้วยเช่นกัน”
เราสามารถถวายการสวดอ้อนวอนด้วยความความสำนึกคุณร่วมกับประธานเนลสันและสำนึกคุณต่อสิ่งที่เรามี แทนที่จะจดจ่อกับสิ่งที่เราไม่มี